ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχει ένα πλαίσιο κατανόησης για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την MINDFIST (εφεξής “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”), όπως απαιτείται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία:

MINDFIST Ηρώων Πολυτεχνείου 6 Μαγούλα, Τ.Κ. 196 00

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα ελέγχονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπρόσθετα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή να ελέγχονται από κοινού με θυγατρικές (όπως π.χ. η εταιρεία  ACCENSUS Ε.Π.ΕΑνώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών ) ή συνδεδεμένες εταιρείες του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εφαρμόζεται σε (1) υποψηφίους εργασίας και τους αποδέκτες των υπηρεσιών ανεύρεσης εργασίας, (2) συνεργάτες μας, οι οποίοι απασχολούνται σε έμμεσους εργοδότες ή έργα πελατών μας, ή σε άτομα στα οποία παρέχουμε υπηρεσίες επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας αλλαγής σταδιοδρομίας, (3) χρήστες των ιστότοπων και εφαρμογών που αναφέρονται εδώ (οι “Ιστότοποι”) και (4) εκπροσώπους συνεργατών, πελατών και προμηθευτών μας. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου δεν εφαρμόζεται στο προσωπικό που εργάζεται στα κεντρικά μας γραφεία και όχι σε εγκαταστάσεις πελάτη.

Η Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, για πόσο καιρό τις αποθηκεύουμε, με ποιους τις μοιραζόμαστε, σε ποιους τις  διαβιβάζουμε και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Περιγράφουμε επίσης πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Οι πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να αντανακλούν τις τοπικές πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις και μπορείτε να δείτε συγκεκριμένους τοπικά εφαρμοζόμενους όρους μεταβαίνοντας σε αντίστοιχους Ιστότοπους.

Δήλωση Απορρήτου

 • Πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Πληροφορίες που μοιραζόμαστε
 • Μεταφορές δεδομένων
 • Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα δεδομένων
 • Ανακοίνωση στους κατοίκους της Καλιφόρνια
 • Ενημερώσεις της Δήλωσης Απορρήτου
 • Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με ποικίλους τρόπους, όπως π.χ. μέσω των Ιστότοπών μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις εκδηλώσεις μας, μέσω τηλεφώνου και φαξ, αιτήσεων εργασίας, σε σχέση με την διαπροσωπικές προσλήψεις ή σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις μας με πελάτες και προμηθευτές. Μπορούμε να συλλέξουμε τμήμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με τη φύση της σχέσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικός αριθμός).
 • Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, όταν εγγράφεστε στους Ιστότοπούς μας.
 • Τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τους φίλους ή άλλους ανθρώπους με τους οποίους θα θέλατε να επικοινωνήσουμε. (Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποθέτει ότι το άλλο πρόσωπο έχει προηγουμένως δώσει άδεια για μια τέτοια επικοινωνία) και
 • Άλλες πληροφορίες που μπορείτε να μας παρέχετε, όπως σε έρευνες ή
 • Μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνήστε μαζί μας” ή την εγγραφή στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Ιστότοπούς μας

Επιπλέον, εάν είστε Συνεργάτης] ή υποψήφιος για εργασία, και υποβάλετε αίτηση για θέση ή δημιουργείτε λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για μια θέση, μπορούμε να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • το ιστορικό απασχόλησης και εκπαίδευσης
 • γλωσσικές ικανότητες και άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία.
 • Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εθνικό αναγνωριστικό ή άλλο δημόσιο στοιχείο ταυτότητας
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού.
 • υπηκοότητα και άδειας εργασίας ·
 • πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που λαμβάνεται από την εργασίας σας
 • φορολογικές πληροφορίες.
 • πληροφορίες που παρέχονται από συστάσεις και
 • τις πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα σας για απασχόληση.

και

όπου απαιτείται από το νόμο και έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από εσάς:

 • αναπηρίες και πληροφορίες σχετικές με την υγεία
 • αποτελέσματα μετρήσεων χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, ποινικό μητρώο και άλλοι έλεγχοι.

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με άλλα άτομα, όπως πληροφορίες σχετικά με επαφές σας για επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • παροχή λύσεων εργατικού δυναμικού και σύνδεση των ανθρώπων με την εργασία ·
 • δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών λογαριασμών,
 • επεξεργασία πληρωμών,
 • τη διαχείριση των σχέσεων πελατών και προμηθευτών μας,
 • όταν επιτρέπεται από το νόμο και σύμφωνα με την Δήλωση Cookies και Διαφήμισης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (στην οποία παραπέμπει η παρούσα), για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, ειδοποιήσεων σχετικά με διαθέσιμες θέσεις και άλλες επικοινωνίες.
 • όταν επιτρέπεται από το νόμο για σκοπούς επικοινωνίας και για τη διαχείριση συμμετοχών σε ειδικές εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα, προς φορές, έρευνες, διαγωνισμούς και έρευνες αγοράς.
 • την απάντηση σε ερωτήσεις και απαιτήσεις υποκείμενων δεδομένων,
 • τη λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση της επιχείρησής μας (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, ενίσχυσης, ανάλυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας, της διαχείρισης των επικοινωνιών μας, της ανάλυσης δεδομένων και της διενέργειας λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών).
 • την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων, και
 • τη συμμόρφωση και επιβολή των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων, των σχετικών προτύπων της αγοράς, των συμβατικών υποχρεώσεων και των πολιτικών μας.

Όλες οι επεξεργασίες θα διεξάγονται βάσει επαρκών νομικών βάσεων οι οποίοι ενδέχεται να εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

 • συγκατάθεσης ή ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ·
 • της διασφάλισης ότι συμμορφωνόμαστε με νομική ή συμβατική απαίτηση ή προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης [π.χ. επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι πληρώνονται οι μισθοί και οι φόροι σας].
 • είναι ουσιώδους σημασίας και απαραίτητο για το νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας [π.χ. άδεια πρόσβασης Ιστότοπου σε χρήστη για την παροχή προσφερόμενων υπηρεσιών]. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα συμφέροντα και πότε μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες με αυτό τον τρόπο.

Εκτός από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται παραπάνω, αν είστε συνεργάτης ή υποψήφιος για θέση εργασίας και υποβάλετε αίτηση για θέση ή δημιουργήσετε λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για μια θέση, όπως επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, ή ζητήσετε την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχθδρομείου χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να σας προσφέρουμε ευκαιρίες απασχόλησης και εργασία.
 • παροχή υπηρεσιών HR σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προγραμμάτων παροχών, μισθοδοσίας, διαχείρισης απόδοσης και πειθαρχικών ενεργειών.
 • παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε εσάς, όπως εκπαίδευση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και υπηρεσίες μετάβασης σταδιοδρομίας.
 • Αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας ως υποψήφιου και των προσόντων σας για θέσεις εργασίας και
 • διεξαγωγή αναλύσεων δεδομένων, όπως (i) ανάλυση της βάσης δεδομένων υποψηφίων και συνεργατών μας, (ii) αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία (iii) εντοπισμός ελλείψεων δεξιοτήτων (iv) χρήση πληροφοριών για αντιστοίχιση ατόμων με πιθανές ευκαιρίες, και (v) ανάλυση δεδομένων (τάσεις σχετικά με τις πρακτικές πρόσληψης).

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους για τους οποίους παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής ή πριν από αυτήν.

Έννομο συμφέρον

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ορισμένους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • όπου η διαδικασία μας επιτρέπει να βελτιώνουμε, να τροποποιούμε, να προσαρμόζουμε ή να βελτιώνουμε με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες / τις επικοινωνίες μας προς όφελος των πελατών, των υποψηφίων και των συνεργατών μας.
 • τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης.
 • τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριακών μας συστημάτων.
 • την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους Ιστοτόπους μας.
 • για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • για την επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, η οποία πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρει.
 • για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα προωθητικών ενεργειών και διαφήμισης

Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς, θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας με μεγάλη προσοχή και θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή και, αν το επιθυμείτε, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας «Πώς να επικοινωνήστε μαζί μας». Λάβετε υπόψη ότι αν ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, ενδέχεται να επηρεαστεί η ικανότητά μας να παρέχουμε υπηρεσίες προς όφελός σας.

Πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, ακόμα και με αυτοματοποιημένα μέσα, για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συμμορφώνεται με την εσωτερική μας πολιτική διακράτησης δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο.

Διατηρούμε διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζουμε τα ακόλουθα μέτρα ασφάλειας:

 • Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μεταφορά.
 • Ισχυρό έλεγχο ταυτότητας χρήστη.
 • Ενισχυμένη υποδομή δικτύου.
 • Εφαρμογές παρακολούθησης δικτύου.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τις πληροφορίες  που συλλέγουμε

Αποθηκεύουμε στα συστήματά μας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κατά τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο, υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή για τα οποία τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

Καθορίζουμε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την ανάγκη αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί με τον χρήστη.
 • Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας όπως περιγράφεται στους σκοπούς.
 • Την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών υποχρεώσεων που καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία και τη σχετική αποθήκευση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικά ως προς την εγγραφή σε λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα μέσω του ειδικού συνδέσμου που θα βρίσκεται σε κάθε επικοινωνία με σας ή με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήστε μαζί μας».

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, πλην περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή σε ξεχωριστές ειδοποιήσεις που παρέχονται σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με προμηθευτές που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους προμηθευτές να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας. (ii) εάν είστε υποψήφιος για εργασία, με πελάτες που μπορεί να έχουν διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να ενδιαφέρονται να απασχολήσουν τους υποψηφίους για εργασία και (iii) με τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως συμβούλους απασχόλησης και υπεργολάβους, για την εύρεση εργασίας.

Επιπλέον, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (i) εάν μας ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία. (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης και (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης).

Μεταφορές Δεδομένων

Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, θα προστατεύσουμε τα δεδομένα αυτά όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και αυτές οι μεταφορές θα είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα νόμο.

Οι χώρες στις οποίες μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς μπορεί να είναι:

 • Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν μεταφέρουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεταφορά γίνεται με βάση:

 • απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ·
 • ελλείψει απόφασης επάρκειας άλλοι νομικά αποδεκτοί λόγοι α) νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό έγγραφο μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων β) δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (γ) τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων (που προηγουμένως ονομάζονταν «Πρότυπες Ρήτρες») που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία αφορούν, προκειμένου να επαληθεύσει ότι τα προσωπικά του δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων που διατηρούνται γι ‘αυτόν, προκειμένου να προστατευθεί η ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και να προσαρμοστεί στην επεξεργασία δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διαγράψει πληροφορίες σχετικά με αυτόν και να μην επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα αυτά.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων του.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη φορητότητα των δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να παραλάβει τα αρχικά παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα με δομημένη και συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή ή ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα αντικρούσεως: Το υποκείμενο των δεδομένων που παρέχει σε έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί οποτεδήποτε στην επεξεργασία δεδομένων για διάφορους λόγους όπως αυτοί ορίζονται στο ΓΚΠΔ χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του.
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, εάν ο εν λόγω χαρακτηρισμός παράγει έννομες συνέπειες για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή παρόμοια τον επηρεάζει.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής του, του τόπου εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν παραβιάζει το ΓΚΠΔ.

Κάθε φορά που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, όπως στο άρθρο 7 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενημερώσεις της Δήλωσης Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσθηκών) μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου και στις νόμιμες ενημερώσεις. Για σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας μια εμφανή ειδοποίηση στους Ιστότοπούς μας, αναφέροντας στην κορυφή κάθε ειδοποίησης την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Uploading
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα σας Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας. View more
Cookies settings
Δέχομαι
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Δήλωση Cookie και Διαφήμισης

 • Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα
 • Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Cookies τρίτων
 • Προφίλ και διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος
 • Σύνδεσμοι σε ιστότοπους, εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων
 • Ενημερώσεις της Δήλωσης Cookie
 • Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Δήλωση Cookie Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους (“Ιστότοποι”), ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως cookies, web beacons και αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τις προτιμήσεις γλώσσας, τις αναφερόμενες διευθύνσεις URL, τις πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στους ιστότοπούς μας, τις ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων στους ιστότοπούς μας και άλλες στατιστικές χρήσης. Ένα “cookie” είναι ένα αρχείο που οι ιστότοποι στέλνουν στον υπολογιστή ενός επισκέπτη ή σε άλλη συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο συσκευή για να αναγνωρίσουν μοναδικά το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη ή να αποθηκεύσουν πληροφορίες ή ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης. Ένα “web beacon” γνωστός επίσης ως ετικέτα Διαδικτύου, ετικέτα εικονοστοιχείων ή GIF, συνδέει ιστοσελίδες με διακομιστές ιστού και τα cookies τους και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies πίσω σε έναν διακομιστή ιστού. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μεθόδων συλλογής, μπορούμε να αποκτήσουμε ” clickstream data”, τα οποία είναι ένα αρχείο καταγραφής των συνδέσμων και του άλλου περιεχομένου στο οποίο ένας επισκέπτης κάνει κλικ κατά την περιήγηση σε έναν ιστότοπο. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τους εξής τύπους cookie:  Τεχνικά cookies Τα τεχνικά cookies είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό «τη διεξαγωγή της μετάδοσης μιας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας που έχει ζητηθεί ρητά από το συμβαλλόμενο μέρος ή τον χρήστη για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.” Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα Καθώς κάνετε κλικ μέσω των ιστότοπων μας, μπορεί να συλλεχθεί και να αποθηκευτεί μια εγγραφή της ενέργειας αυτής. Συνδέουμε ορισμένα στοιχεία δεδομένων που συλλέξαμε με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως οι πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, με άλλες πληροφορίες που έχουμε λάβει σχετικά με εσάς, για να μας ενημερώσετε, για παράδειγμα, αν έχετε ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ειδοποίησης όταν λαμβάνετε συγκεκριμένους τύπουςcookies ή τον τρόπο περιορισμού ή απενεργοποίησης ορισμένων τύπων cookies. Το πρόγραμμα περιήγησης θα σας επιτρέψει να αποκλείσετε τα cookies, ωστόσο ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες των ιστότοπων μας χωρίς cookies. Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies ή παρόμοια αυτοματοποιημένα μέσα στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τρίτοι-πάροχοι εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων και plug-ins στους ιστότοπούς μας, όπως τα εργαλεία κοινής χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται απευθείας από τους παρόχους των λειτουργιών και υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου ή τις ειδοποιήσεις αυτών των παρόχων. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η MINDFIST δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές πληροφόρησης αυτών των παρόχων. Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν συλλέξουμε πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies ή παρόμοια αυτοματοποιημένα μέσα. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε Χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, web beacons, pixels, αρχεία καταγραφής διακομιστών web και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για σκοπούς όπως:
 • προσαρμογή της χρήσης των Ιστότοπων από τους χρήστες μας,
 • παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα συμφέροντα των χρηστών μας και του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας, και
 • τη διαχείριση των Ιστοτόπων μας και άλλων πτυχών της επιχείρησής μας.
Cookies τρίτων Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες αναλύσεων τρίτων μερών στους Ιστότοπούς μας, όπως αυτές του Google Analytics και του Adobe Omniture. Οι πάροχοι αναλυτικών υπηρεσιών που διαχειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως cookies, αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού και web beacons για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τη χρήση των Iστότοπων μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των μέσων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μπορούν να γνωστοποιηθούν σε αυτούς τους παρόχους αναλύσεων και σε άλλα σχετικά τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να αξιολογήσουν τη χρήση των Ιστότοπων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες αναλυτικών στοιχείων και τον τρόπο εξαίρεσής σας, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους:
 • Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Adobe Analytics: adobe.com/privacy/analytics.html#1
Προφίλ και διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος Στους Ιστότοπούς μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο για να σας παρέχουμε διαφημίσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ατομικά σας συμφέροντα. Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες για το σκοπό αυτό από ιστότοπους τρίτων μερών στους οποίους προβάλλονται οι διαφημίσεις μας. Η ενότητα αυτής της ειδοποίησης παρέχει λεπτομέρειες και εξηγεί τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος διαφημιστικού δικτύου, επισκεφθείτε τη σελίδα εξαίρεσης χρηστών στη διεύθυνση aboutads.info/choices/. Ενδέχεται να δείτε ορισμένες διαφημίσεις της MINDFIST σε άλλους ιστότοπους, επειδή απασχολούμε διαφημιστικά δίκτυα τρίτων. Μέσω αυτών των διαφημιστικών δικτύων, μπορούμε να στοχεύσουμε τα μηνύματά μας στους χρήστες με κριτήρια δημογραφικά, βάσει ενδιαφέροντος, συμπεριφοράς και συναφής τρόπους. Μέσα από τα δίκτυα διαφημίσεων, μπορούμε να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο με την πάροδο του χρόνου, συλλέγοντας πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης cookie τρίτου μέρους, αρχείων καταγραφής διακομιστή ιστού, εικονοστοιχείων και web beacons. Τα δίκτυα χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να σας δείξουν διαφημίσεις που μπορεί να είναι προσαρμοσμένες στα ατομικά σας ενδιαφέροντα και την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Οι πληροφορίες που μπορούν να συλλέξουν τα διαφημιστικά δίκτυα μας για λογαριασμό μας περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σας σε ιστότοπους που προβάλλουν διαφημίσεις της MINDFIST, όπως οι σελίδες ή οι διαφημίσεις που προβάλλετε και οι ενέργειες που πραγματοποιείτε στους ιστότοπους. Αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται τόσο στους ιστότοπούς μας όσο και σε ιστότοπους τρίτων μερών που συμμετέχουν σε αυτά τα δίκτυα διαφημίσεων. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά επίσης να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μάρκετινγκ. Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. Οι Ιστοτόποι μας δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στα μηνύματα “do not track” από τα προγράμματα περιήγησης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω plug-ins και widgets τρίτου μέρους στους Iστότοπους (όπως πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός εργαλείου κοινής χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης) συλλέγονται απευθείας από τους παρόχους των plug-ins και widgets. Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου των παρόχων plug-in και widget και η MINDFIST δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές πληροφόρησης αυτών των παρόχων. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους, εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων Προς διευκόλυνση και ενημέρωσή σας, οι Ιστότοποί μας ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους, εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων, οι οποίες ενδέχεται να λειτουργούν από εταιρείες που δεν είναι συνδεδεμένες με τη MINDFIST. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους δηλώσεις ή πολιτικές απορρήτου, τις οποίες σας προτείνουμε να ελέγξετε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου οποιωνδήποτε Ιστότοπων, εφαρμογών ή υπηρεσιών που δεν ανήκουν στην MINDFIST Πολιτική Cookies Ενημερώσεις της Δήλωσης Cookie H παρούσα Δήλωση Cookie και Διαφήμισης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσθηκών) αποτελεί μέρος της Δήλωσης Απορρήτου μας και δύναται να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου και τις νομικές απαιτήσεις. Για σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας μια εμφανή ειδοποίηση στους Ιστότοπούς μας, αναφέροντας στην κορυφή κάθε Δήλωσης την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Δήλωση ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αναφέρονται στη Δήλωση Απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την MINDFIST
Save settings
Cookies settings